Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek


Internetový obchod na adrese https://vipcisla.cz provozuje podnikatel Jan Rosenkranc, se sídlem Kozlovská 961, 56002 Česká Třebová, IČO 73640701, zapsaný v živnostenském rejstříku, DIČ CZ7507103538. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy, ledaže se jedná o telefonní číslo na přání nebo jinou službu, jejíž obsah není při objednávce z naší strany zcela určen – v takovém případě vás budeme kontaktovat s upřesněnou nabídkou, kterou společně domluvíme a závazně potvrdíme po e-mailu. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 5 dnů od uzavření smlouvy; před zaplacením nejsme povinni vám dodat zboží či poskytnout služby.

Jako spotřebitel můžete odstoupit od uzavřené smlouvy do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží či uzavření smlouvy (v případě smlouvy o poskytnutí služeb). Nelze ale odstoupit od smluv, které byly již splněny – například pokud již došlo k převodu čísla. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží nebo kdy vám poskytneme služby.

Vlastníkem zboží se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.

Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.

Výše uvedené shrnutí je pouze orientační; právně závazné obchodní podmínky následují níže:

Obecná ustanovení


1.1.          Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

1.2.          Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.          My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Jan Rosenkranc, se sídlem Kozlovská 961, 56002 Česká Třebová, IČO 73640701, zapsaný v živnostenském rejstříku, DIČ CZ7507103538.

1.2.2.          Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.         Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.         Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.          Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://vipcisla.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.          E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.5.          Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6.          Smlouvy, kterými se rozumí dle kontextu kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytnutí služeb souvisejících s převodem telefonního čísla.

1.3.          Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.          Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.          Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.          Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.          Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1.          mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (https://adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (https://ec.europa.eu/consumers/odr),

1.7.2.          e-mailem na naší e-mailové adrese,

1.7.3.          osobně v kterékoli naší provozovně,

1.7.4.          telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8.          Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.          Česká obchodní inspekce,

1.8.2.          živnostenské úřady,

1.8.3.          Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednávání zboží či služeb a uzavírání smluv


2.1.          Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.          Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.          Zvláštní postup pro uzavírání některých smluv. Jde-li o obstarání telefonního čísla na přání, nebo o jinou naši službu zahrnující služby vztahující se k telefonnímu číslu, které není v době učinění objednávky jednoznačně definované z naší strany, namísto výše uvedeného procesu uzavření smluv se použijí následující pravidla:

2.3.1.          Vaše objednávka je poptávkou na uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek s tím, že obsahem bude telefonní číslo dle vzájemné domluvy za smluvenou cenu.

2.3.2.          My vaši objednávku posoudíme z pohledu možnosti dané telefonní číslo obstarat a navrhneme vám cenu a způsob plnění (tedy zda vám bude dodána SIM karta, autorizační kód, či jiné plnění). Následně vám tyto podrobnosti zašleme na váš e-mail.

2.3.3.          Na základě vzájemného oboustranného potvrzení objednávky upřesněné postupem výše vzniká závazná smlouva s obsahem dle těchto obchodních podmínek. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.4.          Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.4.1.          potvrzení o obsahu objednávky, respektive v případě, že objednávkou vznikne též smlouva, o obsahu uzavřené smlouvy,

2.4.2.          naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.5.          Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah


3.1.          Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.          Uzavírané smlouvy. V rámci naší nabídky s vámi uzavíráme následující typy smluv:

3.2.1.          Pokud je součástí našeho závazku dodání hmotného zboží (např. SIM karta), jedná se v tomto rozsahu o kupní smlouvu.

3.2.2.          Pokud je součástí našeho závazku poskytnutí služby (provedení činností směřujících k zajištění převodu telefonního čísla), jedná se v tomto rozsahu o smlouvu o poskytnutí služby.

3.3.          Pokud má v rámci jedné objednávky (smlouvy) dojít k dodání hmotného zboží i poskytnutí služeb, zahrnuje celková cena kupní cenu za hmotné zboží i odměnu za poskytnutí sjednaných služeb.

3.4.          Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby a cenou za dodání zboží.

3.5.          Obsah smlouvy o převodu telefonního čísla. Na základě uzavřené smlouvy o převodu telefonního čísla se zavazujeme provést takové činnosti, které vám umožní stát se uživatelem daného telefonního čísla, a vy se zavazujete poskytnout nám veškerou potřebnou součinnost a zaplatit nám odměnu. Tyto činnosti zahrnují poskytnutí informací potřebných pro provedení převodu telefonního čísla na vás – tedy zpravidla poskytnutí příslušného autorizačního kódu. Jejich provedením je smlouva z naší strany splněna.

3.6.          Právní vztah s operátorem. Ačkoli na vás převádíme čísla „bez závazku“, tedy bez nutnosti setrvat s operátorem po určitou dobu a bez aktivního paušálního tarifu, berete na vědomí, že užívání telefonního čísla se vždy řídí pravidly a podmínkami příslušného operátora, které se zavazujete dodržovat.

3.7.          Souhlasíte s poskytnutím našich služeb po uzavření smlouvy i před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy do 14 dnů; berete na vědomí, že od smlouvy o poskytnutí služeb, které již byly splněny, není možné následně odstoupit.

3.8.          Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.9.          Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.10.       Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.11.       Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky


4.1.          Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit předem bezhotovostně převodem na náš účet, který vám sdělíme v potvrzení vaší objednávky.

4.2.          Doba pro zaplacení. Není-li sjednáno jinak, celkovou cenu jste povinni uhradit předem, a do jejího uhrazení nejsme povinni vám poskytnout služby či dodat zboží. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3.          Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Dodací podmínky


5.1.          Způsoby dodání. Způsoby dodání hmotného zboží, které můžete využít, je-li součástí uzavření smlouvy náš závazek dodat vám takové zboží, jsou následující:

5.1.1.          Česká pošta,

5.1.2.          osobní odběr na sjednaném odběrném místě z nabídky dostupné na příslušné stránce na našem internetovém obchodě, a to v předem vzájemně odsouhlasený termín.

5.2.          Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:

5.2.1.          Slovensko,

5.2.2.          Česká republika.

5.3.          Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

5.4.          Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

5.5.          Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.6.          Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.

5.7.          Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.7.1.          e-mailem na naší e-mailové adrese,

5.7.2.          osobně v kterékoli naší provozovně,

5.7.3.          telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8.          Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.9.          Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy


6.1.          Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.          Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.          vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.          nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.          zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.          uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.          objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.          dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.          Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1.          převzetí zboží v případě kupní smlouvy,

6.3.2.          uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.          Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1.          o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,

6.4.2.          o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

6.4.3.          dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5.          Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

6.5.1.          poštou na adresu našeho sídla,

6.5.2.          e-mailem na naši e-mailovou adresu;

6.6.          Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.7.          Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1.          odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

6.7.2.          osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

6.8.          Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Stejně tak bude poměrně snížena vracená částka v případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb, které byly před odstoupením splněny zčásti. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

6.9.          Pokud by došlo k odstoupení od smlouvy, na základě které vám byla zaslána fyzická SIM karta, upozorňujeme, že je nutné vrátit tutéž SIM kartu (jako individuálně určenou věc), a zároveň je nutné, aby na daném telefonním čísle nebyl operátorem evidován tzv. „záporný kredit“ a aby nebylo blíže než 14 dní před expirací. V opačném případě jsme oprávněni požadovat po vás náhradu škody spočívající dle okolností v nutnosti doplnit případný záporný kredit, nebo ve znehodnocení telefonního čísla kvůli jeho expiraci.

Reklamace vad zboží a služeb


7.1.          Reklamační doba. Jste-li spotřebitelem, reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.

7.2.          Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc:

7.2.1.          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2.          je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,

7.2.3.          je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.

7.3.          Jste-li spotřebitelem, dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:

7.3.1.          je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.3.2.          množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.3.3.          je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

7.3.4.          odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.

7.4.          Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám:

7.4.1.          za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,

7.4.2.          u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

7.4.3.          pokud jste vadu sami způsobili, stejně jako za vady způsobené nevhodným technickým prostředím na vaší straně, jako je například nekompatibilní hardware.

7.5.          Vadou našich služeb není, pokud vám bude znemožněno využívat telefonní číslo z důvodu vašeho porušení podmínek příslušného operátora nebo porušení zákona.

7.6.          Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.

7.7.          Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

7.8.          Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu zboží odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

7.9.          Vady služeb. V případě vadně splněné služby máte právo na dodatečné poskytnutí řádného plnění, je-li to možné, případně na přiměřenou slevu. Jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, můžete od ní odstoupit.

7.10.       Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

7.10.1.        odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

7.10.2.        osobně v kterékoli naší provozovně,

7.10.3.        pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

7.11.       Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

7.11.1.        doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.11.2.        sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

7.12.       Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.13.       Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.14.       Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

Přílohy

 

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Jan Rosenkranc,
se sídlem Kozlovská 961, 56002 Česká Třebová,
IČO 73640701,
DIČ CZ7507103538

Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží *) / o poskytnutí těchto služeb *)Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku)Datum objednání *) / datum obdržení *)Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelůAdresa spotřebitele/spotřebitelůDatumPodpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Položky označené * jsou povinné

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo sháníte VIP zlaté číslo nebo jiné speciální telefonní číslo, které není v nabídce, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na níže uvedených telefonních číslech či e-mailu.
Položky označené * jsou povinné.